auto driving license and import page from USA and Japan
DRIVE.GE Auto.drive.ge Drive.ge
     Register now : Forgot password
  Contact form
 
http://auto.drive.ge newcars http://news.drive.ge http://prava.drive.ge vin.drive.ge http://games.drive.ge vin.drive.ge  
geo rus tur arm Categories      
«123»
31

№ 31 (3)   saqarTvelos kanonis "sagzao modzraobis usafrTxoebis shesaxeb" (28.05.1999 tseli) me-5 Tavis, 26-e muxlis, pirveli punqtis, "a" qvepunqtis Tanaxmad saavario shuquri signalizacia irTveba sagzao-satransporto shemTxvevis dros;

Правильный ответ: 3
32

№ 32 (3)   saqarTvelos kanonis "sagzao modzraobis usafrTxoebis shesaxeb" (28.05.1999 tseli) me-5 Tavis, 20-e muxlis, me-3 punqtis Tanaxmad, saerTashoriso sagzao modzraobashi monatsile meqanikuri satransporto sashualebis mdzgoli valdebulia: a) Tan hqondes sagzao modzraobis shesaxeb konvenciis shesabamisi saregistracio dokumenti da mdzgolis motsmoba. b) satransporto sashualebaze daamagros im saxeltsifos saregistracio da ganmasxvavebeli nishnebi, sadac es transportia registrirebuli. xolo "sagzao modzraobis shesaxeb” konvenciis 37-e muxlis, pirveli punqtis Tanaxmad saerTashoriso modzraobashi mkof TiToeul avtomobils ukana mxares unda ekeTos im saxelmtsifos ganmasxvavebeli nishani, romelshic registrirebulia es transporti da imave konvenciis me-3 danarTis, pirveli punqtis Tanaxmad am konvenciis 37-e muxlshi moxsenebuli nishani unda shedgebodes erTi-sami laTinuri anbanis sasaTaure asosagan. Aasoebis simagleLE 0.08 m-ze naklebi arunda ikos. Aasoebi datserili unda ikos shavi sagebaviT elifsis formis TeTrfonze, romlis mTavari gerdzi horizontaluria. saqarTveloshi registrirebul im satransporto sashualebebs, romlebic imkofebian saerTashoriso modzraobashi unda ekeTos "GE” asoebiT agnishnuli nishani.

Правильный ответ: 1
33

№ 33 (3)   saqarTvelos kanonis "sagzao modzraobis usafrTxoebis shesaxeb" (28.05.1999 tseli) me-5 Tavis, 21-e muxlis, me-9 punqtis, "a" qvepunqtis Tanaxmad, avtomatareblis agmnishvneli sacnobi nishani aris kabinis Tavze horizontalurad ganlagebuli, erTmaneTisagan 150-dan 300 mm-de dashorebuli, sami narinjisferi farani, romelic magrdeba misabmelian satvirTo avtomobilsa da borblian traqtorze (1,4 tonisa da meti klasis), agreTve sheuglebul avtobussa da troleibusze.

Правильный ответ: 2
34

№ 34 (3)   saqarTvelos kanonis "sagzao modzraobis usafrTxoebis shesaxeb" (28.05.1999 tseli) me-5 Tavis, 21-e muxlis, me-9 punqtis, "d" qvepunqtis Tanaxmad satransporto sashualebaze, romelsac marTavs kru an krumunji mdzgoli magrdeba sacnobi nishani "kru mdzgoli” - 160 mm diametris kviTeli feris tsre shigniT chaxazuli shavi feris 40 mm diametris sami tsriT, romlebic ganlagebulia tsarmosaxviTi, tsveriT qveviT mimarTuli tolgverda samkuTxedis kuTxeebshi.

Правильный ответ: 1
35

№ 35 (3)   saqarTvelos kanonis "sagzao modzraobis usafrTxoebis shesaxeb" (28.05.1999 tseli) me-5 Tavis, 21-e muxlis, me-10 punqtis Tanaxmad mdzgolis survilisamebrsatransporto sashualebaze magrdeba sacnobi nishani "invalidi” – kviTeli feris kvadrati 150 mm-iani gverdiT da 7.17 sagzao nishnis simbolo shavi feris gamosaxulebiT – im satransporto sashualebis tsina da ukana mxares, romelsac pirveli da meore jgufis invalidebi marTaven, an transportze, romelsac gadahkavs invalidebi. chamoTvlilidan avtomobils, romelsac marTavs invalidi mdzgoli, ukeTdeba rigiT mesame sacnobi nishani.

Правильный ответ: 3
36

№ 36 (3)   saqarTvelos kanonis "sagzao modzraobis usafrTxoebis shesaxeb" (28.05.1999 tseli) me-5 Tavis, 42-e muxlis, me-5 punqtis Tanaxmad satransporto sashualebis gabarits gareT tsin da ukan erT metrze metad, an gverdidan sagabarito sinaTlis gare napiridan 0,4 metrze metad gadmoshverili tvirTi aginishneba sacnobi nishniT "msxvilgabaritiani tvirTi”, xolo dge-gamis bnel dros, an arasakmarisi xilvadobis pirobebshi, amasTan, tsin – farniT an TeTri feris shuqamrekliT, ukan – farniT an tsiTeli feris shuqamrekliT. amave Tavis 21-e muxlis, me-9 punqtis, "T” qvepunqtis Tanaxmad sacnobi nishani "msxvilgabaritiani tvirTi” aris 400X400 mm zomis dafa, romelzedac diagonaluradaa daxazuli 50 mm siganis urTieTmonacvle tsiTeli da TeTri feris zolebi shuqamrekli zedapiriT.

Правильный ответ: 3
37

№ 37 (3)   saqarTvelos kanonis "sagzao modzraobis usafrTxoebis shesaxeb" (28.05.1999 tseli) me-5 Tavis, 21-e muxlis, me-9 punqtis, "i" qvepunqtis Tanaxmad sacnobi nishani "grdzeli satransporto sashualeba” – aranakleb 1200X200 mm zomis kviTeli feris marTkuTxedi tsiTeli feris arshiiT (sigane 40mm) da shuqamrekli zedapiriT magrdeba im satransporto sashualebis ukana mxares, romlis sigrdze tvirTiT an umisod agemateba 20 metrs da avtomatarebelze ori an meti misabmeliT. aseTi sacnobi nishani ukeTdeba avtomobils zemoT dasaxelebul orive shemTxvevashi.

Правильный ответ: 3
38

№ 38 (3)   saqarTvelos kanonis "sagzao modzraobis usafrTxoebis shesaxeb" (28.05.1999 tseli) me-5 Tavis, me-20 muxlis, me-3 punqtis Tanaxmad, saerTashoriso sagzao modzraobashi monatsile meqanikuri satransporto sashualebis mdzgoli valdebulia: a) Tan hqondes sagzao modzraobis shesaxeb konvenciis shesabamisi saregistracio dokumenti da mdzgolis motsmoba. b) satransporto sashualebaze daamagros im saxeltsifos saregistracio da ganmasxvavebeli nishnebi, sadac es transportia registrirebuli. xolo “sagzao modzraobis shesaxeb” konvenciis 37-e muxlis, pirveli punqtis Tanaxmad saerTashoriso modzraobashi mkof TiToeul avtomobilze ukana mxares unda ekeTos im saxelmtsifos ganmasxvavebeli nishani, romelshic registrirebulia es transporti da imave konvenciis me-3 danarTis, pirveli punqtis Tanaxmad am konvenciis 37-e muxlshi moxseniebuli nishani unda shedgebodes erTi-sami laTinuri anbanis sasaTaure asosagan. Aasoebis simagleLE 0.08 m-ze naklebi arunda ikos. Aasoebi datserili unda ikos shavi sagebaviT elifsis formis TeTrfonze, romlis mTavari gerdzi horizontaluria. saqarTveloshi registrirebul im satransporto sashualebebs, romlebic imkofebian saerTashoriso modzraobashi unda ekeTos "GE” asoebiT agnishnuli nishani.

Правильный ответ: 1
39

№ 39 (3)   saqarTvelos kanonis "sagzao modzraobis usafrTxoebis shesaxeb" (28.05.1999 tseli) me-5 Tavis, me-20 muxlis, me-3 punqtis Tanaxmad, saerTashoriso sagzao modzraobashi monatsile meqanikuri satransporto sashualebis mdzgoli valdebulia: a) Tan hqondes sagzao modzraobis shesaxeb konvenciis shesabamisi saregistracio dokumenti da mdzgolis motsmoba. b) satransporto sashualebaze daamagros im saxeltsifos saregistracio da ganmasxvavebeli nishnebi, sadac es transportia registrirebuli. xolo "sagzao modzraobis shesaxeb” konvenciis 37-e muxlis, pirveli punqtis Tanaxmad saerTashoriso modzraobashi mkof TiToeul avtomobilze ukana mxares unda ekeTos im saxelmtsifos ganmasxvavebeli nishani, romelshic registrirebulia es transporti da imave konvenciis me-3 danarTis, pirveli punqtis Tanaxmad am konvenciis 37-e muxlshi moxsenebuli nishani unda shedgebodes erTi-sami laTinuri anbanis sasaTaure asosagan. asoebis simagle 0.08 m-ze naklebi arunda ikos. asoebi datserili unda ikos shavi sagebaviT elifsis formis TeTrfonze, romlis mTavari gerdzi horizontaluria. saqarTveloshi registrirebul im satransporto sashualebebs, romlebic imkofebian saerTashoriso modzraobashi unda ekeTos “GE” asoebiT agnishnuli nishani.

Правильный ответ: 1
40

№ 40 (3)   saqarTvelos kanonis "sagzao modzraobis usafrTxoebis shesaxeb" (28.05.1999 tseli) me-5 Tavis, me-20 muxlis, me-3 punqtis Tanaxmad, saerTashoriso sagzao modzraobashi monatsile meqanikuri satransporto sashualebis mdzgoli valdebulia: a) Tan hqondes sagzao modzraobis shesaxeb konvenciis shesabamisi saregistracio dokumenti da mdzgolis motsmoba. b) satransporto sashualebaze daamagros im saxeltsifos saregistracio da ganmasxvavebeli nishnebi, sadac es transportia registrirebuli. xolo "sagzao modzraobis shesaxeb” konvenciis 37-e muxlis, pirveli punqtis Tanaxmad saerTashoriso modzraobashi mkof TiToeul avtomobilze ukana mxares unda ekeTos im saxelmtsifos ganmasxvavebeli nishani, romelshic registrirebulia es transporti da imave konvenciis me-3 danarTis, pirveli punqtis Tanaxmad am konvenciis 37-e muxlshi moxsenebuli nishani unda shedgebodes erTi-sami laTinuri anbanis sasaTaure asosagan. asoebis simagle 0.08 m-ze naklebi arunda ikos. asoebi datserili unda ikos shavi sagebaviT elifsis formis TeTrfonze, romlis mTavari gerdzi horizontaluria. saqarTveloshi registrirebul im satransporto sashualebebs, romlebic imkofebian saerTashoriso modzraobashi unda ekeTos “GE” asoebiT agnishnuli nishani.

Правильный ответ: 2
41

№ 41 (3)   saqarTvelos sagzao modzraobis tsesebis danarTis, saqarTvelos ministrTa kabinetis 1994 tslis dadgenilebiT damtkicebuli "satransporto sashualebaTa saeqcpluataciod dashvebisa da sagzao modzraobis usafrTxoebis uzrunvelkofisaTvis Tanamdebobis pirTa valdebulebebis dziriTadi debulebani"-is 2-e punqtis Tanaxmad, meqanikuri satransporto sashualebebze da misabmelebze gankuTvnil adgilebze unda gaukeTdes shesabamisi nimushis saregistracio nishnebi, xolo avtomobilebze, amis garda, saqare minis marjvena qveda kuTxeshi ganlagdeba saxelmtsifo teqnikuri daTvalierebis chatarebis damadasturebeli taloni.

Правильный ответ: 3
42

№ 42 (2)   saqarTvelos kanonis "sagzao modzraobis usafrTxoebis shesaxeb" (28.05.1999 tseli) 5-e Tavis 21-e muxlis 9-e punqtis "e" qvepunqtis Tanaxmad satransporto sashualebaze, romelsac gadaaqvs sashishi tvirTi tsina da ukana mxares magrdeba sacnobi nishani `sashishi tvirTi” – 690X300 mm zomis stsorkuTxedi, romlis marjvena natsilis siganea 400X300 mm da shegebilia narinjisfrad, xolo marcxena natsili TeTrad, garshemo shavi feris arshiiT (sigane 15 mm).

Правильный ответ: 1
«123»
 
Targmne.com
saitebi.ge
Verisign, Visa/mastercard Nova Technology, PayBox TerminalsNova Technology, PayBox Terminals Build on ProService CMS
ancient world wonders